De Fontein is excellent! Predicaat Excellent ontvangen januari 2020 door onderwijsinspectie!De Fontein...een sprankelende school waar iedereen telt!Natuur- en techniekdagen! Onderzoekend leren!Op De Fontein krijgen alle leerlingen Engelse les!Een nieuw schoolplein!  Avontuurlijk en sportief met elkaar buitenspelen!Lekker buiten spelen in de pauze!Open dag voor nieuwe ouders? kijk op de website voor de verschillende data!
De Fontein is excellent! Predicaat Excellent ontvangen januari 2020 door onderwijsinspectie!

De Fontein...een sprankelende school waar iedereen telt!

Natuur- en techniekdagen! Onderzoekend leren!

Op De Fontein krijgen alle leerlingen Engelse les!

Een nieuw schoolplein! Avontuurlijk en sportief met elkaar buitenspelen!

Lekker buiten spelen in de pauze!

Open dag voor nieuwe ouders? kijk op de website voor de verschillende data!

U bent hier:  Home  >  Over de school  >  Onze school

Onze school

Onze school:
De Fontein is op 19 januari 1998 van start gegaan. Sinds april 2000 maken wij gebruik van ons prachtige gebouw aan het Bronmos in Houten-Zuid. In 2016/2017 heeft er een restyling van de binnen- en de buitenkant van het gebouw plaatsgevonden, waardoor de uitstraling modern, fris, vrolijk en ruim is. In het gebouw zijn 11 leslokalen, een groot speellokaal, een moderne keuken met kookeiland, een schoolbibliotheek, een handenarbeidlokaal, een eigen lokaal voor BSO ‘Fontein’, een lokaal voor de Peuterschool, een lokaal voor ‘Challenge’/Day a Week school (voor uitdagend onderwijs aan meerbegaafden) en diverse nevenruimtes o.a. voor de praktijk van een speltherapeut en een kinderfysiotherapeut. Een breed aanbod voor de optimale ontwikkeling van ± 250 leerlingen in schooljaar 2017/2018.

Doelstelling
Het onderwijs aan basisschool De Fontein is bestemd voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. In die periode geven wij kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat passend is bij de mogelijkheden van het kind. Wij streven naar een hoog welbevinden van de leerling en naar hoge betrokkenheid bij de leerstof omdat dan sprake is van de maximale ontwikkeling van het kind. Om deze doelstelling te halen moeten wij ons blijvend bezinnen op de inhoud en organisatie van ons onderwijs. Hierbij staan woorden als onderwijs op maat, effectieve leertijd en goede voortgangsregistratie centraal.

Visie
De school is een lerende organisatie die onderwijs verzorgt met een hoge kwaliteit. Die kwaliteit is zichtbaar door de betrokkenheid en het welbevinden van de kinderen en leerkrachten. Hoe wij dit willen bereiken, staat hieronder beschreven. Het team creëert een kindvriendelijke sfeer, waarbinnen aandacht is voor de basisbehoeften van het kind: liefde, veiligheid, vertrouwen en duidelijkheid.

  • Het team streeft de totale ontwikkeling van het kind na. Leren is meer dan bijbrengen van kennis. Het aanbod van leerstof omvat evenredige aandacht voor de creatieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen.
  • Het team wil kinderen door middel van afwisselende werksituaties de ruimte geven om zich optimaal te ontwikkelen.
  • Het team wil bij het zoeken naar het onderwijskundig ideaal open staan voor maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen. Daarom maken wij gebruik van jonge, nieuwe methoden en eigentijdse materialen. Alles wat wij doen, toetsen wij aan de wettelijk voorgeschreven kerndoelen.
  • Het team gaat er vanuit dat kinderen opgroeien in een samenleving waarin zij in aanraking komen met mensen uit andere culturen. Het is belangrijk dat kinderen respect ontwikkelen voor andere culturen. In verschillende vak- en vormingsgebieden wordt aandacht besteed aan de kennis van andere culturen. De methoden schenken in tekst en illustratie aandacht aan het aspect multiculturele samenleving.
  • Het team wil de ouders d.m.v. inspraak, ouderhulp en/of ouderbegeleiding betrekken bij het onderwijs.

Identiteit
Op De Fontein werken we vanuit de protestants-christelijke identiteit. Centraal staat de liefde van God voor alle mensen. Geïnspireerd door de Bijbel vertellen we de kinderen verhalen, zingen we liedjes, bidden we samen en vieren we de christelijke feestdagen. Waarden als respect, eerlijkheid, vertrouwen, behulpzaamheid, vergeving en samenwerken krijgen voortdurend aandacht.

Binnen ons onderwijs gaan wij de kinderen voor in waarden en normen. Deze worden ontleend aan de Bijbel, cultuur- en maatschappelijke ontwikkelingen, alsmede wetgeving. Naast ons werken vanuit de protestants-christelijke identiteit maken de kinderen breed kennis met andere culturen en tradities om hen te maken tot wereldburger.

Alle groepen werken met de godsdienstmethode “Trefwoord”. De school leert de kinderen de Bijbelverhalen kennen en van daaruit, op eigen niveau, ook het verband te leggen naar de eigen leef- en belevingswereld. In de midden- en bovenbouw wordt naast het vertellen van de verhalen ook nagedacht over de vraag: ”Wat betekent dit verhaal nu voor mij en mijn omgeving?”

Bij de vieringen rond de christelijke feestdagen, Kerst, Pasen, Pinksteren, staat de Bijbelse boodschap centraal. We vinden het belangrijk dat alle kinderen deelnemen aan de vieringen die gezamenlijk of in de groepen plaatsvinden. De Fontein sluit op voorhand geen (onderwijs) aanbod of materialen uit, mits deze passen binnen de normen en waarden van de school. Dit betekent dat bijvoorbeeld geweld, discriminatie en vloeken niet getolereerd wordt.

De school bepaalt welke gespreksonderwerpen en materialen voor een bepaalde leeftijdsgroep geschikt zijn. Te denken valt hierbij aan filmmateriaal, boeken en gespreksonderwerpen die te maken hebben met andere culturen, leefwijzen en tradities. Wanneer een leerkracht twijfelt over de geschiktheid van een onderwerp of van materiaal wordt dit onder leiding van de directie in een team- en/of bouwvergadering besproken.

Missie
De Fontein, een sprankelende school, waar iedereen telt.
Vanuit deze missie werken wij als eenheid aan de verdere ontwikkeling van de school.